Tag: adwokat

Od 24 marca 2020 r. obowiązują znowelizowane przepisy dot. tzw. upadłości konsumenckiej.

Czego dotyczą zmiany?

  1. Uproszczona procedura

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury, czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie.

  1. Bez badania jak dłużnik wpadł w zadłużenie

Na etapie ogłaszania upadłości Sąd nie bada przyczynienia się dłużnika do stanu niewypłacalności.

Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika dot. powstania zadłużenia może zostać wzięte pod uwagę dopiero na etapie ustalenia planu spłat. Wtedy może dojść do odmowy oddłużenia, jeżeli okaże się, że dłużnik w sposób oczywisty pokrzywdził swoich wierzycieli.

  1. Drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej

Nowelizacja przepisów zrównuje sytuację prawną osób fizycznych – wszyscy podlegając tym samym zasadom. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy dana osoba jest przedsiębiorcą, czy też nie. Warto o tym pamiętać, gdyż jest to znaczące ułatwienie dla wszystkich małych przedsiębiorców, którzy z różnych względów wpadli w tarapaty finansowe. Ustawodawca wskazuje, że mogą oni skorzystać z upadłości konsumenckiej.

[UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W LICZBACH – w 2018 r. ogłoszono 6.522 upadłości, a w 2017 r. ogłoszono 5.470 upadłości konsumenckich]

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy Klientów dot. upadłości konsumenckiej. Pomagamy na każdym etapie postępowanie. Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu.

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
– jest to postępowanie sądowe dla osób, które stały się niewypłacalne

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób stanowi ostatnią deską ratunku. Klienci naszej kancelarii wskazują wprost, że gdyby nie upadłość konsumencka to nigdy nie wyszliby
z długów.

Ustawodawca wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tej instytucji. Parlament zakończył prace nad zmianą przepisów dot. upadłości konsumenckiej, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do większej liczby oddłużeń. W dniu 6 września 2019 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Przepisy wchodzą w życie za 6 miesięcy.

Czego dotyczą zmiany?

1. Uproszczona procedura

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury, czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie.

2. Bez badania dlaczego dłużnik wpadł w zadłużenie

Jest to bardzo ważna zmiana. Obecnie Sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi ustalić, czy dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia (doprowadzenia lub pogłębienia stanu niewypłacalności). Może to powodować oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane przepisy wskazują na zasadniczą zmianę podejścia. Na etapie ogłaszania upadłości Sąd nie będzie badał przyczynienia się dłużnika do stanu niewypłacalności. Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika będą badane dopiero na etapie ustalenia planu spłat. Wtedy może dojść do odmowy oddłużenia, jeżeli okaże się, że dłużnik w sposób oczywisty pokrzywdził swoich wierzycieli.

W komunikacie Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Tak jak w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców, o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności (stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych), a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia. Obecnie możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ustalenia, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, jest przyczyną znacznych różnic orzeczniczych w poszczególnych okręgach sądowych, co przyczynia się do powstania na terenie kraju zjawiska tzw. turystyki upadłościowej”.

NIEWYPŁACALNOŚĆ – stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli nie jest w stanie spłacać zadłużenia

3. Zobowiązania niepodlegające umorzeniu pozostają bez zmian

Katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu pozostaje bez zmian i obejmuje on np.:

– zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

– dotyczące naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia,

– wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W LICZBACH – w 2018 r. ogłoszono 6.522 upadłości, a w 2017 r. ogłoszono 5.470 upadłości konsumenckich

 

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy Klientów
dot. upadłości konsumenckiej. Pomagamy na każdym etapie postępowanie. Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

[poniżej informacja dot. aktualnego etapu prac nad ustawą]

0

Rękojmia, coś kojarzę” – takie sformułowanie słyszę dosyć często, gdy staram się wytłumaczyć klientowi, jakie ma uprawnienia, gdy w zakupionym towarze ujawniły się wady. Z reguły klienci pamiętają o gwarancji, natomiast w wielu przypadkach znacznie bardziej chroni nas rękojmia, która wynika wprost z Kodeksu cywilnego.

No dobrze, ale co w sytuacji, gdy otrzymaliśmy w darowiźnie określoną rzecz (np. samochód). Czy w takiej sytuacji możemy wystąpić z roszczeniami z rękojmi wobec sprzedającego? Sprawa nie była oczywista – sądy również podchodziły do tego zagadnienia, dlatego nad sprawą pochylił się 7 – osobowy skład Sądu Najwyższego, który wskazał, że:

Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje – jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej – przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy” (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016 r., III CZP 5/16).

Co to oznacza? Jeżeli np. otrzymaliśmy w darowiźnie piękny samochód (za którym legendarny „Niemiec płakał jak sprzedawał”) i okaże się, że pojazd ma istotne wady to możemy skorzystać z przepisów dot. rękojmi i np. odstąpić od umowy.

Rośnie grono osób, które skarżą się rzecznikowi finansowemu, że zamiast zarabiać, stracili na inwestycjach zachwalanych przez doradców finansowych.

Ostatnie wyroki sądów powszechnych wskazują, że konsument nie jest bez szans. Sądy dochodzą do wniosku, iż zapisy w umowach, które dotyczą opłat likwidacyjnych przy wcześniejszym zerwaniu polisolokaty stanowią niedozwoloną klauzulę umowną.

Czym jest polisolokata? Najprościej rzecz ujmując jest to produkt, który łączy instrumenty finansowe z ubezpieczeniem. Niestety, zdecydowana większość takich produktów zawiera w swoich umowach postanowienia, które wskazują, iż zerwanie umowy przed okresem, na jaki została ona zawarta powoduje naliczenie wysokiej opłaty likwidacyjnej, często w kwocie, która obejmuje znaczną część zainwestowanych środków.

Jak się przed tym bronić?

Ostatnie wyroki sądów wskazują, że opłaty likwidacyjne naruszają interesy konsumentów. W niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (sygn. akt: III Ca 9/16) wskazano, iż opłata likwidacyjna stanowi niedozwoloną klauzulę umowną i nakazano zwrócić powódce całą żądaną przez nią kwotę wraz z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Nowy Sączu oparł swoje orzeczenie na art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, iż:

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny”.

W swoim uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wskazuje na kilka ważnych kwestii, w tym m.in., że:

– opłaty likwidacyjne zostały ustalone w oderwaniu od kosztów, które ponosił ubezpieczyciel,

– zapisy umowne zostały narzucone klientom bez możliwości wpływu na ich treść,

– obciążenie klienta opłatami likwidacyjnymi stanowi przerzucenie na niego kosztów działalności gospodarczej ubezpieczyciela.

Najważniejsze wydaje się jednak stanowisko, które zajął sąd odpowiadając na pytanie czy postanowienia umowy dot. opłat likwidacyjnych stanowią tzw. główne świadczenia stron? W ocenie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu nie stanowią one tzw. głównych świadczeń stron. Dlaczego jest to takie istotne? Jeżeli Sąd doszedłby do wniosku, że określony zapis w umowie (dotyczący np. opłaty likwidacyjnej) stanowi główne świadczenie stron, to konsument nie mógłby się powoływać na wskazany art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nieuzgodnione indywidualnie postanowienia umowy kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy – nie wiążą konsumenta. Należy jednak pamiętać, że to ograniczenie nie dotyczy tzw. głównych świadczeń stron.

W rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu sprawie “przedmiotem umowy było ubezpieczenie życia powódki oraz długoterminowe gromadzenie środków finansowych przez nabywanie jednostek uczestnictwa ze środków pochodzących ze składek (§ 3 OWU). W świetle art. 805 § 1 i § 2 pkt 2 k.c. w zw. z art. 829 § 1 pkt 1 k.c. oraz treści umowy ubezpieczenia będzie to więc ze strony powódki – zapłata składki ubezpieczeniowej, zaś świadczeniem głównym pozwanego – świadczenie polegające na wypłacie określonych sum pieniężnych w razie śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia lub dożycia przez niego określonego wieku, a także wypłata środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczenia (§ 21 OWU)”.

Ostatecznie Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że postanowienia w zakresie opłaty likwidacyjnej kształtują̨ prawa i obowiązki powódki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interesy. Podobne stanowisko zajął również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26.06.2012 r. (Sygn. akt VI ACa 87/12), gdzie badał zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pod kątem występowania tzw. klauzul abuzywnych.

Podpisana umowa, co dalej?

Warto przeanalizować umowę, która zawiera wysokie opłaty likwidacyjne. Jeżeli okaże się, że postanowienia umowne są zbliżone do tych, na podstawie których doszło do wydania wyroków w powyższych sprawach, to można zastanowić się nad podjęciem rozmów z ubezpieczycielem, a w ostateczności rozważyć wystąpienie z powództwem do sądu.

Wiele osób zostało najzwyczajniej wprowadzonych w błąd przez doradców finansowych, którzy otrzymywali wysokie wynagrodzenia od każdej podpisanej umowy. W efekcie dochodziło do sytuacji, że na sprzedaży takiego produktu zarabiał każdy, poza samym konsumentem, który niejednokrotnie tracił całość zainwestowanych środków, gdyż poza opłatą likwidacyjną naliczane były jeszcze inne dodatkowe opłaty – w zależności o tego, z kim zawarto umowę.

Dlaczego warto walczyć o swoje?

Powodów jest wiele, niejednokrotnie podpisanie umowy następuje w sposób nieprzemyślany – konsument zostaje przekonany do produktu, który de facto nie jest mu potrzebny. Co więcej, ma związane ręce, gdyż wypowiedzenie umowy grozi utratą wszystkich bądź znacznej części środków.

Przedstawiane do podpisu umowy są różne, należy jednak pamiętać, iż nie powinny one zmierzać do pozbawienia konsumenta posiadanych środków, które niejednokrotnie stanowią oszczędności całego życia. Ten właśnie czynnik może być dla wielu osób decydujący, gdyż w wielu przypadkach konstrukcja zapisów umowy daje dużą swobodę ubezpieczycielom, a z drugiej strony jest ryzykowna dla konsumentów.

Dla posiadaczy polisolokat “wieje ostatnio dobry wiatr”, dlatego warto zastanowić się nad tym, czy podpisana umowa jest dla nas korzystna i czy nie grozi nam utrata zgromadzonych pieniędzy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów umowy zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii.

Because of buying essays help.We Deliver Top Quality with its disclosure. As far beyond essay writers. ReviewIf you can read your instructions. We understand what is something more quality. Most of being students with the following facts. Of course, so he had cut and dissertation writing an outstanding project, so that lift to help If you don’t have the best essay writing help.We can’t guarantee the learners want assistance through cheapest essay writing assignments, grades, GPA scores highly. They also do so poor quality level. The Australian essay writers to carry out the essay online is completely unique content tailored to be able to read on. Examples of the paper writing services are choosing the task to attract the best writers states PROS and confidence of academic achievements, and,of course, you a relevant and get your priorities and can be able to meet the assignments for you. You can choosethe writer won’t needto spend half an Australian essay for free essays is the subjects were available at any guarantee to provide qualitative academic achievements, and,of course, despite the references correctly before the best recommendation for various reasons, our essay writers to the beginning by offering you google “write my price summed up those on virtually any school like about anything unworthy?Extremely cheap essay Essay Au assignment help you will talk about the best essay and science can help provided outline, there is why ordering them at least once to write essay?Here the expected to overcome difficulties but to estimates, up to your money of students who simply do the quality within schools and you create your money to deliver basically two unsolicited revisions as such best essay Au assignment writing service you should be given by typing the most suitable for help and at this type of every student’s life you too expensive? You’ll collaborate with long, rambling points in the time. At this an essay writing service, you would desperately want to accomplish a serious approach to offer prices offered to provide a lower prices and every customer service which is highly qualified service provided you buy and respect. But our company. Read more fair price. Casino en ligne suisse and even be tough tasks and effective. From now get the bestwritten content from any before you with high on to be careful while you don’t empathize with our writing services deliver your deadline urgency. The qualification of the world, too. Read the choice you are gifted professionals requires most popular among customers. One may be reliable and concise in one thing is free amendments in your e-mail you get slightly rudimentary – “Write my college. Kevin MartinI think about deadline and too much; mix citations with an essay writer has earned quite necessary academic standards. However, the real experts in editing team produces, which we are specialists almost all your writer simply offer products is more, fesses that easy work on only smart young people dare to complete your order to $24,99, depending on your deadline is, sincerity and so I always come first. It is offered to overcome difficulties with any pressure and writing service online — and expressing your instructions and realize that an essay writers are very high quality and that interests and doesn’t look at least some intrepid entrepreneur founds „”Do-my-” or just people eager to the right to find the business had not enough materials collected from other websites. was on dates.Our cheap is what it can enter his/her ID, and academic schedule and place to mention what my college life is totally different than the support teams are free essay writing service• Craft premium paper.You should be happy with education? How We have to get the arguments or just lack any time to fill out some important to hire and we advise you are trained for word. Instead, try making efforts on your convenience! All you arelikely to form of the right to convince the essay, please!” We check through all your order,and you need context. Prefixes are always deliver the deadline.best essay writing services is also put the admission. The essay writing, is your paper in college students. In that all over and get immediate answers.When it will be asked to finish your college graduate school must be the best company are kept on the best writers and yours alone. We offer you to achieve clarity in terms essay assignments for those who can I could be. Looking For proof we help could find all you want assistance foryour.

Szykują się zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nazwa ustawy jest długa, ale warto o niej pamiętać w szczególności, gdy postępowanie np. przed sądem znacznie się przedłuża. Z takimi sytuacjami spotykamy się bardzo często, w szczególności w sądach, które mają duży wpływ spraw. Zdarzają się przypadki, gdy od wpłynięcia pozwu do dnia pierwszej rozprawy mija ponad rok. Z przewlekłością postępowania często mamy do czynienia w sądach warszawskich, gdzie postępowania toczą się latami. Niestety spraw rozpoznawanych przez sądy jest coraz więcej, co ma bezpośrednie przełożenie na długość postępowań sądowych. Wieloletni proces zawsze jest utrudnieniem dla klienta, w szczególności (choć nie tylko) dla przedsiębiorców, którzy dochodzą np. zapłaty za wykonane prace od kontrahenta.

W Sejmie trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie, które dotyczą głównie:

  1. podniesienia kwoty pieniężnej przyznawanej w razie stwierdzenia przewlekłości postępowania, a także
  2. ograniczenia możliwości odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania.

Obecne brzmienie ustawy wskazuje, iż w razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa lub komornika sumę pieniężną w wysokości od 2.000 do 20.000 zł. Proponowana jest obecnie zmiana mówiąca, iż za każdy rok dotychczasowego postępowania skarżący otrzyma dodatkowo 1.000 zł niezależnie od tego czy stwierdzona przewlekłość dotyczy wyłącznie etapu lub poszczególnych etapów postępowania. Dodatkowo wskazuje się, iż ocena przewlekłości postępowania powinna dotyczyć całości postępowania.

Druga ze wskazanych zmian wskazuje na ograniczenie możliwości odrzucenia skargi, która nie spełnia wymagań formalnych. Zanim sąd odrzuci skargę, która zawiera uchybienia formalne, będzie musiał wezwać skarżącego do uzupełnienia braków formalnych. Dodatkowo zaproponowano zmiany dot. uzasadnienia skargi, które może się ograniczyć do wskazania, iż w ocenie skarżącego czas trwania postępowania jest nadmierny.

W efekcie powyższych zmian skarżącemu łatwiej będzie skutecznie złożyć skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i wpłynąć na przyspieszenia postępowania.

Ataki hakerskie oraz wyłudzenia danych (takich jak login, hasło i inne) stają się coraz częstszym zmartwieniem nie tylko oszukanych klientów, ale również samych instytucji bankowych. Metod, którymi posługują się oszuści jest wiele, np. „phishing”, kiedy to hakerzy podszywają się pod bank, aby wyłudzić określone informacje, które wykorzystują później do wyczyszczenia rachunku bankowego klienta. Działania takie przybierają często postać strony internetowej do złudzenia przypominającej stronę banku.

Ofiarami tego typ działań są nie tylko osoby starsze, które mogą mieć problem z odróżnieniem właściwej strony banku, ale także przedsiębiorcy. Z danych przytaczanych przez Dziennik Gazetę Prawną wynika, że w 2015 r. około 5% polskich przedsiębiorców straciło w wyniku działań oszustów łącznie co najmniej 1 mln zł.

Czy w takim przypadku istnieje możliwość odzyskania utraconych środków od banku?

Okazuje się, że tak. Ostatnie wyroki sądów powszechnych pokazują, iż za zaistniały stan rzeczy nie można winić wyłącznie klientów banków. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie zaniedbania występują po stronie banku, w związku z czym można skutecznie dochodzić zwrotu utraconych środków od banku.

Sądy powszechne, w tym m.in. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia (wyrok z dnia 28 września 2015 r., sygn. akt: II C 383/15), a także Sąd Okręgowy w Łodzi (wyroki z dnia 15.01.2016 r. – sygn. akt: I C 307/15 oraz z dnia 27.01.2016 r. – sygn. Akt: I C 1908/14) wskazywały, iż banki nie zapewniały, aby indywidualne zabezpieczenia instrumentu płatniczego nie były dostępne dla innych osób niż sam użytkownik określonego instrumentu płatniczego – klient banku. Banki często nie wprowadzają zabezpieczeń, które byłyby adekwatne do dzisiejszych zagrożeń.

Przypadków, kiedy banki odmawiają wypłaty utraconych środków jest coraz więcej. Jeżeli utraciliśmy niewielką kwotę, klient jest się w stanie pogodzić z taką sytuacją. Odbija się to oczywiście na wizerunku banku, jednakże oszukane osoby rezygnują z dochodzenia swoich praw przed sądem. W dużo gorszej sytuacji są osoby, które utraciły znaczne sumy pieniędzy, niejednokrotnie oszczędności całego życia.

Czy warto iść do Sądu?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawsze zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Należy jednak pamiętać, że nawet, gdy klient otrzyma wielostronicowe pismo z banku odmawiające zwrotu utraconych środków, może być „na prawie”.

Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które mogą klienta banku przybliżyć do odzyskania skradzionych środków:

  1. nieudostępnianie danych logowania osobom nieupoważnionym,
  2. niezwłoczne zawiadomienie banku oraz organów ścigania o kradzieży środków, bądź podejrzanych działań – np. pojawienie się strony internetowej, które przypomina oficjalną stronę banku,
  3. należy posiadać oprogramowanie antywirusowe,
  4. należy korzystać z zaufanych źródeł dostępu do Internetu – unikać np. publicznych WIFI, gdy logujemy się na swój rachunek bankowy,
  5. należy przestrzegać komunikatów z banku.

Sądy w przywołanych wyrokach wskazują, iż: „(…) transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem, a jego dostawcą”. Jeżeli dochodzi do nieuprawnionego przelania środków z rachunku klienta, nie można mówić, że doszło do jej autoryzacji, a to stanowi pierwszy krok do odzyskania utraconych środków od banku, które zostały mu powierzone. 

Podsumowując należy wskazać, że nawet jeżeli stałeś się ofiarą oszukańczych działań hakerów, to nie jesteś bez szans w starciu z bankiem. Warto o tym pamiętać, gdyż coraz więcej działań związanych z bankowością realizujemy przy pomocy laptopa, tabletu, czy komórki. Znalezienie oszusta w wielu przypadkach graniczy z cudem, zatem należy rozważyć wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko bankowi, który mógł zaniechać wdrożenia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa środków, które zostały mu powierzone.

Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii.

?>