Our Blog

Szykują się zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nazwa ustawy jest długa, ale warto o niej pamiętać w szczególności, gdy postępowanie np. przed sądem znacznie się przedłuża. Z takimi sytuacjami spotykamy się bardzo często, w szczególności w sądach, które mają duży wpływ spraw. Zdarzają się przypadki, gdy od wpłynięcia pozwu do dnia pierwszej rozprawy mija ponad rok. Z przewlekłością postępowania często mamy do czynienia w sądach warszawskich, gdzie postępowania toczą się latami. Niestety spraw rozpoznawanych przez sądy jest coraz więcej, co ma bezpośrednie przełożenie na długość postępowań sądowych. Wieloletni proces zawsze jest utrudnieniem dla klienta, w szczególności (choć nie tylko) dla przedsiębiorców, którzy dochodzą np. zapłaty za wykonane prace od kontrahenta.

W Sejmie trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie, które dotyczą głównie:

  1. podniesienia kwoty pieniężnej przyznawanej w razie stwierdzenia przewlekłości postępowania, a także
  2. ograniczenia możliwości odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania.

Obecne brzmienie ustawy wskazuje, iż w razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa lub komornika sumę pieniężną w wysokości od 2.000 do 20.000 zł. Proponowana jest obecnie zmiana mówiąca, iż za każdy rok dotychczasowego postępowania skarżący otrzyma dodatkowo 1.000 zł niezależnie od tego czy stwierdzona przewlekłość dotyczy wyłącznie etapu lub poszczególnych etapów postępowania. Dodatkowo wskazuje się, iż ocena przewlekłości postępowania powinna dotyczyć całości postępowania.

Druga ze wskazanych zmian wskazuje na ograniczenie możliwości odrzucenia skargi, która nie spełnia wymagań formalnych. Zanim sąd odrzuci skargę, która zawiera uchybienia formalne, będzie musiał wezwać skarżącego do uzupełnienia braków formalnych. Dodatkowo zaproponowano zmiany dot. uzasadnienia skargi, które może się ograniczyć do wskazania, iż w ocenie skarżącego czas trwania postępowania jest nadmierny.

W efekcie powyższych zmian skarżącemu łatwiej będzie skutecznie złożyć skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i wpłynąć na przyspieszenia postępowania.

?>