Category: rozwód

0

Kilka tygodni temu w ramach audycji „Godzina z ekspertem” w #RadioZachód odpowiadaliśmy z adwokat Natalią Petryszyn – Zachwieja na pytania dot. rozwodów.

Jako pełnomocnicy rozwodzących się małżonków często spotykamy się z pytaniem „mam rozwód i co dalej?”. Warto poruszyć tę kwestię, gdyż skutki wyroku rozwodowego są poważne.

Sam wyrok to dopiero początek, warto pamiętać o tym jakie są skutki rozwodu. W tym artykule dowiesz się o najważniejszych skutkach NIEMAJĄTKOWYCH rozwodu. W najbliższych dniach przygotuję również artykuł o skutkach majątkowych.

SKUTKI NIEMAJĄTKOWE ROZWODU

 

Ustanie małżeństwa i możliwość zawarcia nowego małżeństwa

Sprawa oczywista. Prawomocny wyrok rozwodowy powoduje, iż nie jesteśmy już małżeństwem. Stajemy się osobami stanu wolnego, możemy w związku z tym zawrzeć nowy związek małżeński. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć małżeństwo z byłym małżonkiem – takie sytuacje również mają miejsce. Zdarzają się przypadki, gdy ci sami małżonkowie kilkukrotnie wstępują w związek małżeński i kilkukrotnie się rozwodzą.

Warto jednak pamiętać o tym, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która pozostaje w związku małżeńskim. Bigamia jest w Polsce przestępstwem, a stanowi o tym art. 206 Kodeksu karnego

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Prawa i obowiązki byłych małżonków

Z chwilą wstąpienia w związek małżeński, niejako z mocy prawa, spoczywają na nas określone prawa i obowiązki, dla przykładu:

  • obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra wspólnego (art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – KRiO),
  • obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny (art. 24 KRiO),
  • obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 KRiO), natomiast w przypadku, gdy którykolwiek z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku to sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 KRiO)
  • prawo do korzystania z mieszkania drugiego małżonka, aby zaspokoić potrzeby rodziny (art. 281 KRiO),
  • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków dla zaspokajania potrzeb rodziny (art. 29 KRiO).

Z chwilą ustania małżeństwa wygasają prawa i obowiązki, o których mowa w artykułach od 23 do 30 KRiO. Warto o tym pamiętać w szczególności w zakresie korzystania z mieszkania byłego małżonka oraz zobowiązań (długów) zaciągniętych na potrzeby rodziny.

Przepisy przepisami, a życie życiem… Co w sytuacji, kiedy małżonkowie od dawna nie żyją razem (separacja faktyczna), nie mają rozwodu, ale mają już nowych partnerów? Czy taki małżonek naraża się na orzeczenie winy przy rozwodzie?

Otóż nie, Sąd Najwyższy wypowiadał się z tym zakresie kilkukrotnie wskazując, że związanie się małżonka po rozpadzie faktycznym małżeństwa, lecz przed orzeczeniem rozwodu, nie ma wpływu na ustalenie winy w rozkładzie małżeństwa. Warto jednak pamiętać o tym, że chodzi o jasną sytuację, gdy małżeństwo już faktycznie nie funkcjonuje, czyli ustało na płaszczyźnie a) emocjonalnej, b) fizycznej oraz c) ekonomicznej.

Zmiana nazwiska

Nie ukrywam, że jest to jedna z tych kwestii, która ostatnimi czasy najcześniej powraca w przypadku spraw o rozwód. O czym warto wiedzieć:

Przepisy pozwalają na powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Trzeba jednak pamiętać o terminie – mamy na to 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Zmiana nazwiska wymaga udania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Przed kierownikiem USC składane jest stosowne oświadczenie. Nazwisko można też zmienić przed konsulem, który również może przyjąć nasze oświadczenie dot. powrotu do poprzedniego nazwiska.

Czy były małżonek może żądać od nas, abyśmy powrócili do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego? Nie może. Powrót do poprzedniego nazwiska to nasze uprawnienie, ma charakter osobisty, w zw. z czym tylko my możemy o tym zadecydować.

Co jeżeli przegapimy termin 3 miesięcy? Nie jest wykluczony powrót do poprzedniego nazwiska, ale należy w takim przypadku wystąpić o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym, wykazując ważne powody.

Oczywiście nie są to wszystkie skutki niemajątkowe rozwodu. Warto wspomnieć jeszcze chociażby o wpływie rozwodu na domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki czy skutki dot. przysposobienia.

W następny artykule wskażemy na skutki MAJĄTKOWE rozwodu, tj. m.in.:

– dziedziczenie po byłym małżonku,

– podział majątku wspólnego

– alimenty na rzecz byłego małżonka,

 

Kancelaria specjalizuje się m.in. w sprawach dot. rozwodu, podziału majątku wspólnego, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Prowadzimy też mediacje rodzinne

 Jeżeli masz pytania dot. rozwodu to zapraszamy do kontaktu

autor: radca prawny Radosław Zachwieja

?>