Our Blog

Od 24 marca 2020 r. obowiązują znowelizowane przepisy dot. tzw. upadłości konsumenckiej.

Czego dotyczą zmiany?

 1. Uproszczona procedura

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury, czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie.

 1. Bez badania jak dłużnik wpadł w zadłużenie

Na etapie ogłaszania upadłości Sąd nie bada przyczynienia się dłużnika do stanu niewypłacalności.

Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika dot. powstania zadłużenia może zostać wzięte pod uwagę dopiero na etapie ustalenia planu spłat. Wtedy może dojść do odmowy oddłużenia, jeżeli okaże się, że dłużnik w sposób oczywisty pokrzywdził swoich wierzycieli.

 1. Drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej

Nowelizacja przepisów zrównuje sytuację prawną osób fizycznych – wszyscy podlegając tym samym zasadom. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy dana osoba jest przedsiębiorcą, czy też nie. Warto o tym pamiętać, gdyż jest to znaczące ułatwienie dla wszystkich małych przedsiębiorców, którzy z różnych względów wpadli w tarapaty finansowe. Ustawodawca wskazuje, że mogą oni skorzystać z upadłości konsumenckiej.

[UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W LICZBACH – w 2018 r. ogłoszono 6.522 upadłości, a w 2017 r. ogłoszono 5.470 upadłości konsumenckich]

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy Klientów dot. upadłości konsumenckiej. Pomagamy na każdym etapie postępowanie. Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu.

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?
– jest to postępowanie sądowe dla osób, które stały się niewypłacalne

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób stanowi ostatnią deską ratunku. Klienci naszej kancelarii wskazują wprost, że gdyby nie upadłość konsumencka to nigdy nie wyszliby
z długów.

Ustawodawca wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tej instytucji. Parlament zakończył prace nad zmianą przepisów dot. upadłości konsumenckiej, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do większej liczby oddłużeń. W dniu 6 września 2019 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Przepisy wchodzą w życie za 6 miesięcy.

Czego dotyczą zmiany?

1. Uproszczona procedura

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury, czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie.

2. Bez badania dlaczego dłużnik wpadł w zadłużenie

Jest to bardzo ważna zmiana. Obecnie Sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi ustalić, czy dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia (doprowadzenia lub pogłębienia stanu niewypłacalności). Może to powodować oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane przepisy wskazują na zasadniczą zmianę podejścia. Na etapie ogłaszania upadłości Sąd nie będzie badał przyczynienia się dłużnika do stanu niewypłacalności. Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika będą badane dopiero na etapie ustalenia planu spłat. Wtedy może dojść do odmowy oddłużenia, jeżeli okaże się, że dłużnik w sposób oczywisty pokrzywdził swoich wierzycieli.

W komunikacie Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Tak jak w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców, o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności (stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych), a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia. Obecnie możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ustalenia, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, jest przyczyną znacznych różnic orzeczniczych w poszczególnych okręgach sądowych, co przyczynia się do powstania na terenie kraju zjawiska tzw. turystyki upadłościowej”.

NIEWYPŁACALNOŚĆ – stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli nie jest w stanie spłacać zadłużenia

3. Zobowiązania niepodlegające umorzeniu pozostają bez zmian

Katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu pozostaje bez zmian i obejmuje on np.:

– zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,

– dotyczące naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia,

– wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W LICZBACH – w 2018 r. ogłoszono 6.522 upadłości, a w 2017 r. ogłoszono 5.470 upadłości konsumenckich

 

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy Klientów
dot. upadłości konsumenckiej. Pomagamy na każdym etapie postępowanie. Jeżeli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

[poniżej informacja dot. aktualnego etapu prac nad ustawą]

0

Czy sporządzony odręcznie testament zawsze jest ważny?

Niedawno usłyszałem parafrazę znanego powiedzenia – w życiu pewne są tylko podatki i …spadki. Prędzej czy później będziemy musieli stawić im czoła. Często podczas spotkań z klientami słyszę, że nigdy w życiu nie mieli do czynienia z Sądem. Dopiero teraz – podczas sprawy spadkowej – muszą się z tym zmierzyć. Również z testamentem.

Ważność odręcznego testamentu

Spadki to bardzo rozległy temat. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć tylko o jednym aspekcie, tj. testamencie. W szczególności skupię się na ważności testamentu odręcznego (allograficznego).

Kilka tygodni temu zakończyło się sukcesem dla Klientów naszej kancelarii postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Klienci zostali wydziedziczeni przez matkę, a do całości spadku powołany został jeden z synów. Rzecz jasna matka nigdy nie poinformowała Klientów kancelarii, że przygotowała testament, w którym ich wydziedziczyła. O ostatniej woli matki dowiedzieli się oni w trakcie postępowania spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku), po tym jak ujawniono testament.

Nasi Kliencie mieli wątpliwość, czy testament został w całości przygotowany przez ich matkę. Biegły potwierdził jednak, że było to jej pismo. W takiej sytuacji Klienci byli przekonani, że nic już się nie da zrobić i sprawa jest przegrana. Ostatecznie jednak wykazaliśmy, że testament jest nieważny. Jak do tego doszło?

Kiedy testament jest nieważny?

W tym miejscu należy wtrącić treść przepisu art. 945 § 1 Kodeksy cywilnego, który mówi, że:

1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Warto skupić się na pierwszej wskazanej okoliczności, tj. stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Co to takiego jest?

Jak udało nam się udowodnić w toku postępowania sądowego, matka naszych Klientów podczas przygotowywania testamentu nie działała w sposób świadomy i swobodny. Na treść testamentu znaczący wpływ miał bowiem jej syn – jedyny spadkobierca. Testament został przygotowany pod okiem spadkobiercy i przy jego aktywnym uczestnictwie. Matka jedynie mechanicznie odwzorowała treść podyktowanego testamentu.

Sąd Okręgowy w swoim uzasadnieniu wskazał, że:

Pilnowanie przepisywania treści według własnego autorskiego projektu takiego nadzorcy, przemawia przeciwko swobodzie działania. Jest też wysoce wątpliwe, by zmarła rozumiała należycie wyrazy w cudzysłowie, bo to jest cytat: „Wydziedziczam i pozbawiam prawa do zachowku” lub by w ogóle wiedziała, co to jest zachowek. Jej wiek, stopień schorzeń i starczych upośledzeń organizmu, niski poziom wykształcenia, który wynosił cztery klasy szkoły podstawowej powszechnej przeczy wersji samodzielności i swobody wypowiedzi. Akceptowanie cudzych słów i cudzych zapisów tylko poprzez ich odwzorowanie literowe, a i to dokonane ze sporym wysiłkiem, należy ocenić tak, jak to uczynił Sąd Rejonowy”.

Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że:Kompleksowa ocena całokształtu okoliczności, powodów, przyczyn powstania tego odwzorowania i sporządzonego przez inną osobę „dokumentu” wyklucza w ocenie Sądu II instancji możliwość uznania go za ważny testament”.

Jednym słowem testament okazał się nieważny, a nasi Klienci nie zostali wydziedziczeni. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ osoba wydziedziczona jest pozbawiona prawa do zachowku po zmarłym.

Jak pokazała niniejsza sprawa treść testamentu oraz okoliczności jego sporządzenia są bardzo istotne. W wielu sytuacjach dochodzi do nadużyć ze strony części spadkobierców, którzy wykorzystując wiek czy trudną sytuacją zdrowotną osoby starszej próbują przymusić ją do przygotowania testamentu dla nich korzystnego.

Postępowania spadkowe w takich sprawach nie należą do łatwych. Jednakże z pomocą profesjonalnego pełnomocnika istnieje możliwość wykazania wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności.

Zapraszamy do skorzystania z usług i pomocy kancelarii, która specjalizuje się m.in. w sprawach spadkowych.

Zapraszamy do odwiedzenie naszej strony na portalu facebook.

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu może spowodować poważne konsekwencje.

 

W zależności od wykrytego stężenia alkoholu we krwi lub ujawnionego w badaniu alkomatem, może stanowić przestępstwo lub wykroczenie.

Do przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 lub 4 k.k.) dochodzi w przypadku stężenia powyżej 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila i więcej alkoholu we krwi).

Do wykroczenia dochodzi natomiast w sytuacji kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.w.), wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu (do 0,5 promila).

Co grozi za jadę po alkoholu ?

 

Jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k, to grozi nam:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Utrata Prawa jazdy

 

Jeśli dopuścimy się ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k., grozi nam:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Jeśli stężenie alkoholu będzie niższe i zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., grozi nam:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Pomimo prowadzenia po alkoholu, przepisy dają możliwość aby skrócić ustawowy zakaz lub umorzyć postępowanie, nie orzekając o zakazie.

Dostęp do całego artykułu dotyczącego prowadzenia pod wpływem alkoholu poniżej:

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kilka tygodni temu w ramach audycji „Godzina z ekspertem” w #Radio Zachód odpowiadaliśmy z adwokat Natalią Petryszyn – Zachwieja na pytania dot. rozwodu. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie dot. tego jakie są skutki rozwodu. W poprzednim artykule (TUTAJ) mogliście przeczytać o niemajątkowych skutkach rozwodu, czas zatem na skutki MAJĄTKOWE.

Nie będę ukrywał, że jest to zagadnienie, które często budzi najwięcej emocji wśród rozwodzących się małżonków. Niejednokrotnie rozmowy dotyczące m.in. tego jak podzielić majątek są dla stron problemem. Poniżej postaram się omówić najważniejsze skutki majątkowe rozwodu.

SKUTKI MAJĄTKOWE ROZWODU

 

Ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego wspólność majątkowa ustaje. Co to dokładnie oznacza? Otóż, podczas trwania małżeństwa mamy do czynienia ze wspólnością bezudziałową, w zw. z czym nie możemy określić np., że żona ma udział w majątku wspólnym wynoszący 60% a maż 40%.

Sytuacja zmienia się jednak po rozwodzie, gdyż następuje przekształcenie wspólności bezudziałowej na udziałową. Co się zatem dzieje dalej, jakie skutki przynosi takie przekształcenie? Jest ich kilka, należy przede wszystkim pamiętać, że:

a) możemy posiadać określony przedmiot oraz czerpać z niego pożytki,

mieszkanie, dom czy samochód. Czerpanie pożytków może polegać m.in. na jego wynajmowaniu. 

b) możemy dochodzić wszelkich roszczeń, aby zachować nasze wspólne prawo,

możemy wyjść z powództwem o ochronę posiadania, jeżeli ktoś bezprawnie naruszył nasze prawo własności.

c) jesteśmy zobowiązani, aby ponosić koszty, ciężary, a także wydatki związane z majątkiem,

płacimy podatek od nieruchomości.

d) możemy także żądać podziału majątku.

Pamiętajmy, że takie żądanie nie ulega przedawnieniu.

Podział majątku wspólnego

Koniec sprawy rozwodowej bardzo często jest początkiem sprawy o podział majątku wspólnego. Jeżeli byli małżonkowie nie uregulowali tej kwestii w ramach postępowania rozwodowego, a jest to możliwe w przypadku, gdy nie przedłuży sprawy o rozwód (nie spowoduje nadmiernej zwłoki), to muszą stawić czoła nowemu postępowaniu, tym razem przed Sądem Rejonowym.

O podziale majątku można bez wątpienia przygotować osobny artykuł, natomiast poniżej kilka kwestii, o których warto pamiętać:

a) udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe, ale każdy z małżonków może żądać ustalenie nierównych udziałów (np. żona 60 %, a mąż 40 %), jednakże tylko w sytuacji, gdy przemawiają za tym ważne powody,

b) w sprawie dot. podziału majątku poza samym podziałem sąd kompleksowo rozlicza wzajemne roszczenia małżonków,

jeżeli jeden z małżonków dokonał nakładów z majątku osobistego na majatek wspólny – zdarza się tak m.in. gdy oszczędności sprzed zawarcia związku małżeńskiego przeznaczymy na wykończenie bądź remont nieruchomości wspólnej.

c) możliwość podziału majątku nie ulega przedawnieniu, przepisy nie nakładają na byłych małżonków obowiązku zrealizowania tej sprawy w określonym czasie.

Doświadczenie uczy jednak, że co do zasady lepej nie odkładać tego na przyszłość. Często ważne dowody ulegają zagubieniu, co może się przełożyć na wynika sprawy.

Podziału majątku wspólnego byli małżonkowie mogą także dokonać poprzez zawarcie tzw. umowy działowej. Jeżeli oboje znajdą porozumienie, to podział majątku nie musi wiązać się z długim postępowaniem sądowym. W tego typu sprawach sprawdza się powiedzenie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Dziedziczenie, a właściwie jego brak

Mogłoby się wydawać oczywiste, że po byłym małżonku nie dziedziczymy. Wiele razy spotkałem się jednak z taką sytuacją, gdy były małżonek był naprawdę zdziwiony, gdy dowiadywał się, że nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych.

Ważne! Możliwość wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego istnieje również, gdy rozwód nie został jeszcze prawomocnie orzeczony, a spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z wyłączniej winy drugiego małżonka, a żądanie to było uzasadnione (stanowi o tym art. 940 § 1 Kodeksu cywilnego – poniżej).

 • 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
 • 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Zapomnijmy również o zachowku – były małżonek nie należy do kręgu osób uprawionych do występowania z roszczeniem o zachowek.

Alimenty

Niejednokrotnie zacięte boje pomiędzy małżonkami w sprawach rozwodowych dotyczą kwestii alimentów. Kiedy można żądać alimentów dla siebie od byłego małżonka?

Pozwolę sobie zacytować przepis art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
 • 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
 • 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Przepis może budzić wątpliwości, dlatego poniżej posłużę się prostym wyjaśnieniem

„Paragraf 1 komentowanego przepisu stanowi:

1) przesłanka podmiotowa:

a) uprawnionym do otrzymania alimentów po rozwodzie jest małżonek niewinny, jeżeli drugi małżonek jest również niewinny, czyli przy rozwodzie bez orzekania o winie, albo małżonek współwinny, czyli przy rozwodzie z winy obu stron,

b) zobowiązanym do płacenia alimentów po rozwodzie jest małżonek niewinny, jeżeli drugi małżonek jest również niewinny, czyli przy rozwodzie bez orzekania o winie, albo małżonek współwinny, czyli przy rozwodzie z winy obu stron,

2) przesłanka przedmiotowaniedostatek; Kodek rodzinny i opiekuńczy nie definiuje tego pojęcia. Przyjmuje się, iż niedostatek oznacza niemożność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Obowiązek udowodnienia tej przesłanki obciąża uprawnionego.

 1. Paragraf 2 komentowanego przepisu stanowi:

1) przesłanka podmiotowa:

a) uprawnionym do otrzymania alimentów po rozwodzie jest małżonek niewinny przy orzeczeniu wyłącznej winy drugiego małżonka,

b) zobowiązanym do płacenia alimentów po rozwodzie jest małżonek wyłącznie winny,

2) przesłanka przedmiotowa: istotne pogorszenie sytuacji materialnej: KRO nie definiuje tego pojęcia. Przyjmuje się, iż musi zostać udowodnione, że po rozwodzie małżonek uprawniony będzie miał sytuację materialną gorszą niż w małżeństwie oraz że to pogorszenie ma charakter istotny, czyli odczuwalny. Nie oznacza to jednak aż niedostatku, czyli uprawniony może zaspokajać swoje usprawiedliwione potrzeby, a nawet potrzeby wyższego rzędu, i to na poziomie wyższym niż przeciętny w społeczeństwie, ale jednocześnie na poziomie niższym niż dotychczas w małżeństwie. Obowiązek udowodnienia tej przesłanki, a ściślej, tych obu przesłanek, tj. pogorszenia oraz istotności – obciąża uprawnionego.

 1. Paragraf 3 komentowanego przepisu stanowi o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego:

1) w każdym czasie w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentacji, oraz

2) po upływie 5 lat od rozwodu w przypadku, gdy zobowiązanym do alimentacji był małżonek niewinny (w przypadku rozwodu bez orzekania o winie); termin ten jednak może być przedłużony przez sąd rodzinny (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich) w zasadzie bezterminowo ze względu na wyjątkowe okoliczności, których udowodnienie obciąża uprawnionego do alimentacji”

/red. K. Gromek, Komentarz do KRiO, art. 60, Warszawa 2018/

Kto zatem nie może żądać środków utrzymania (alimentów)? – tylko: małżonek winny rozkładu pożycia od małżonka, który winy rozkładu nie ponosi.

 

Nie są to wszystkie skutki majątkowe, jakie wywołuje rozwód. Pamiętać należy również o tym, że:

– prawomocny wyrok rozwodowy stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych,

– rozwód wpływa również na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

– powstają także określone konsekwencje na gruncie prawa podatkowego (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe powstałe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, lecz do wysokości wartości przypadającego udziału w majątku wspólnym).

 

Kancelaria specjalizuje się m.in. w sprawach dot. rozwodu, podziału majątku wspólnego, alimentów oraz kontaktów z dziećmi.

Jeżeli masz pytania dot. rozwodu to zapraszamy do kontaktu.

Autor: radca prawny Radosław Zachwieja

0

Kilka tygodni temu w ramach audycji „Godzina z ekspertem” w #RadioZachód odpowiadaliśmy z adwokat Natalią Petryszyn – Zachwieja na pytania dot. rozwodów.

Jako pełnomocnicy rozwodzących się małżonków często spotykamy się z pytaniem „mam rozwód i co dalej?”. Warto poruszyć tę kwestię, gdyż skutki wyroku rozwodowego są poważne.

Sam wyrok to dopiero początek, warto pamiętać o tym jakie są skutki rozwodu. W tym artykule dowiesz się o najważniejszych skutkach NIEMAJĄTKOWYCH rozwodu. W najbliższych dniach przygotuję również artykuł o skutkach majątkowych.

SKUTKI NIEMAJĄTKOWE ROZWODU

 

Ustanie małżeństwa i możliwość zawarcia nowego małżeństwa

Sprawa oczywista. Prawomocny wyrok rozwodowy powoduje, iż nie jesteśmy już małżeństwem. Stajemy się osobami stanu wolnego, możemy w związku z tym zawrzeć nowy związek małżeński. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć małżeństwo z byłym małżonkiem – takie sytuacje również mają miejsce. Zdarzają się przypadki, gdy ci sami małżonkowie kilkukrotnie wstępują w związek małżeński i kilkukrotnie się rozwodzą.

Warto jednak pamiętać o tym, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która pozostaje w związku małżeńskim. Bigamia jest w Polsce przestępstwem, a stanowi o tym art. 206 Kodeksu karnego

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Prawa i obowiązki byłych małżonków

Z chwilą wstąpienia w związek małżeński, niejako z mocy prawa, spoczywają na nas określone prawa i obowiązki, dla przykładu:

 • obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra wspólnego (art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – KRiO),
 • obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny (art. 24 KRiO),
 • obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 KRiO), natomiast w przypadku, gdy którykolwiek z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku to sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 KRiO)
 • prawo do korzystania z mieszkania drugiego małżonka, aby zaspokoić potrzeby rodziny (art. 281 KRiO),
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków dla zaspokajania potrzeb rodziny (art. 29 KRiO).

Z chwilą ustania małżeństwa wygasają prawa i obowiązki, o których mowa w artykułach od 23 do 30 KRiO. Warto o tym pamiętać w szczególności w zakresie korzystania z mieszkania byłego małżonka oraz zobowiązań (długów) zaciągniętych na potrzeby rodziny.

Przepisy przepisami, a życie życiem… Co w sytuacji, kiedy małżonkowie od dawna nie żyją razem (separacja faktyczna), nie mają rozwodu, ale mają już nowych partnerów? Czy taki małżonek naraża się na orzeczenie winy przy rozwodzie?

Otóż nie, Sąd Najwyższy wypowiadał się z tym zakresie kilkukrotnie wskazując, że związanie się małżonka po rozpadzie faktycznym małżeństwa, lecz przed orzeczeniem rozwodu, nie ma wpływu na ustalenie winy w rozkładzie małżeństwa. Warto jednak pamiętać o tym, że chodzi o jasną sytuację, gdy małżeństwo już faktycznie nie funkcjonuje, czyli ustało na płaszczyźnie a) emocjonalnej, b) fizycznej oraz c) ekonomicznej.

Zmiana nazwiska

Nie ukrywam, że jest to jedna z tych kwestii, która ostatnimi czasy najcześniej powraca w przypadku spraw o rozwód. O czym warto wiedzieć:

Przepisy pozwalają na powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Trzeba jednak pamiętać o terminie – mamy na to 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Zmiana nazwiska wymaga udania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Przed kierownikiem USC składane jest stosowne oświadczenie. Nazwisko można też zmienić przed konsulem, który również może przyjąć nasze oświadczenie dot. powrotu do poprzedniego nazwiska.

Czy były małżonek może żądać od nas, abyśmy powrócili do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego? Nie może. Powrót do poprzedniego nazwiska to nasze uprawnienie, ma charakter osobisty, w zw. z czym tylko my możemy o tym zadecydować.

Co jeżeli przegapimy termin 3 miesięcy? Nie jest wykluczony powrót do poprzedniego nazwiska, ale należy w takim przypadku wystąpić o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym, wykazując ważne powody.

Oczywiście nie są to wszystkie skutki niemajątkowe rozwodu. Warto wspomnieć jeszcze chociażby o wpływie rozwodu na domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki czy skutki dot. przysposobienia.

W następny artykule wskażemy na skutki MAJĄTKOWE rozwodu, tj. m.in.:

– dziedziczenie po byłym małżonku,

– podział majątku wspólnego

– alimenty na rzecz byłego małżonka,

 

Kancelaria specjalizuje się m.in. w sprawach dot. rozwodu, podziału majątku wspólnego, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Prowadzimy też mediacje rodzinne

 Jeżeli masz pytania dot. rozwodu to zapraszamy do kontaktu

autor: radca prawny Radosław Zachwieja

W dniu 2 sierpnia b.r. mieliśmy przyjemność wystąpić w Radiu Zachód. Poruszyliśmy tematykę związaną z rozwodem, w tym m.in. jakie są skutki prawne rozwodu, czy druga strona musi zgadzać się na rozwód i czy przy rozwodzie jest potrzebny adwokat albo radca prawny.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do audycji „godzina z ekspertem” i możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące spraw o rozwód.

Dziękujemy też wszystkim słuchaczom za poświęcony czas!

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Kancelarii.

Nie zgodzi się na rozwód….

Z takim stwierdzeniem spotykam się bardzo często. Klientka lub klient chce zasięgnąć porady w sprawie rozwodowej. Po kilku minutach rozmowy często słyszę, że małżonek lub małżonka „nie zgodzi się na rozwód i co w takiej sytuacji”? Czy potrzebna jest zgoda na rozwód?

Telewizja robi swoje

W zdecydowanej większości przypadków „zgoda na rozwód” pochodzi z seriali, najcześciej tych zza oceanu. Wiele osób odnosi taką „zgodę” do swojej sytuacji, błędnie przyjmując, że małżonek zawsze musi się zgodzić na rozwód. Nic bardziej mylnego. W wielu przypadkach małżonek, który nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa obawia się, że nie dostanie zgody na rozwód, całkiem niesłusznie.

Czy jest się czego obawiać?

W tym momencie czas na sakramentalne – „co do zasady”, a więc co do zasady nie ma się czego obawiać. Natomiast należy pamiętać, iż w polskim ustawodawstwie jest jeden przepis, który daje możliwość niewyrażenia zgody na rozwód.

Kiedy zatem małżonek może nie wyrazić zgody na rozwód? Otóż stanowi o tym art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Kiedy rozbierzemy powyższy przepis na czynniki pierwsze od razu rzuca się nam w oczy, że rozwodu musi żądać małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Nie są to sytuacje bardzo częste – wina kobiet orzekana jest w około 3% przypadków, natomiast w przypadku mężczyzn wynosi ona około 18%.

Kiedy zatem możemy mieć do czynienia z w/w przepisem? Otóż ma on zastosowanie, kiedy z pozwem o rozwód występuje małżonek, który w trakcie postępowania sądowego zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków wyraźnie sprzeciwi się rozwodowi.

Czy brak zgody na rozwód jest ostateczny?

Niekoniecznie. Należy pamiętać, że cytowany powyżej przepis wskazuje, kiedy zostanie orzeczony rozwód, nawet gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa.

Przepis wskazuje na 2 przypadki:

1) drugi małżonek godzi się na rozwód, bądź

2) odnowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pierwszej sytuacji nie trzeba wyjaśniać. Sąd nie będzie utrzymywał małżeństwa, gdy obie strony są zgodne (i nie występują inne negatywne przesłanki rozwodu – o nich w kolejnym wpisie).

Dużo ciekawsza jest druga sytuacja, tj. gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pojawia się kolejny ciekawy zwrot – sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Małżonek (wyłącznie winny rozpadu małżeństwa) wnosi pozew o rozwód, druga strona nie zgadza się na rozwód. Powód uważa jednak, że ten brak zgody jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego i chce, aby rozwód został jednak orzeczony.

Czy dla powoda jest szansa na to, aby jednak doszło do orzeczenia rozwodu (mimo jego wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego)?

Tak. Trzeba jednak wykazać przed Sądem, że brak zgody w konkretnych okolicznościach faktycznych narusza zasady współżycia społecznego. Katalog sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia w/w zasad jest nieograniczony. Można wręcz powiedzieć, że życie pisze scenariusze, których nie da się zamknąć w sztywne ramy przepisów, dlatego posłużono się w tym wypadku zwrotem niedookreślonym.

Przechodząc do rzeczy, poniżej przedstawiam tylko kilka przykładów orzeczeń Sądu Najwyższego, który wskazał kiedy odmowa zgody na rozwód może naruszać zasady współżycia społecznego:

1) Nie zasługuje na aprobatę odmowa zgody na rozwód, która służy tylko chęci zamanifestowania przewagi nad małżonkiem domagającym się orzeczenia rozwodu i przeszkodzeniu w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego (III CKN 665/00 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 21-11-2002),

2) Odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest uprawnieniem małżonka nie ponoszącego winy za rozkład pożycia i z zasady prowadzi do niemożności orzeczenia rozwodu. Odmowa nie może być narzędziem zemsty lub szykany (V KCN 129/00 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 24-10-2000),

3) Odmowa pozwanej zgody na rozwód, spowodowana nie pozytywnym uczuciem, a przekonaniem, że rozwód byłby niezasłużoną nagrodą dla powoda, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (II CKN 606/98 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 08-12-1999).

 

Nasza kancelaria specjalizuje się m.in. w sprawach dot. rozwodu, podziału majątku wspólnego, alimentów oraz kontaktów z dziećmi.

Zapraszamy do kontaktu celem bliższego zapoznania się z ofertą kancelarii.

?>